ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိသံုးစြဲမႈအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိသံုးစြဲမႈအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္၊ (ေျမတိုင္ကန္ေက်းရြာ၊ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး)

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာတစ္ရြာ သို႕ သြားေရာက္၍ မၾကာမီကာလက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္း သြယ္တန္းျဖန္႕ျဖဴးကာ အျပည့္အဝေပးခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းလက္ေဒသျပည္သူတို႕၏ ေနထိုင္မႈဘဝအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ေလ့လာေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ထို႕ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားအားလံုးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းရး စကားဝိုင္းကိုလည္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမတိုင္ကန္ေက်းရြာသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕မွစတင္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႕ျဖဴးမႈကို အျပည့္အဝ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၄ လ တာကာလအတြင္း စက္ယကၠန္းရံု ၁၀ ရံုတြင္ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားသံုး ယကၠန္းစင္ ၅၉ ခုႏွင့္ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စက္ယႏၱရား ၄ ခုကို တပ္ဆင္ၿပီးလည္ပတ္ႏိုင္ခဲ့၍ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပည့္အဝ ရရွိလည္ပတ္ေစျခင္းျဖင့္ အနည္းဆံုး က်ြမ္းက်င္လုပ္သား ၅၉ ဦးေက်ာ္အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအသံုးျပဳ၍ ေဒသခံရြာသားမ်ားသည္ အဝီစိတြင္းမ်ားမွ ေသာက္သံုးေရမ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႕၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ပိုမိုျမင့္မားလာေစသည့္အျပင္ ဆန္စက္ႏွင့္ ဆီစက္မ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ေျမတိုင္ကန္ေက်းရြာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိသံုးစြဲ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ စံျပေက်းရြာတစ္ရြာ ျဖစ္လာပါမည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္လာသည့္ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးကို ရည္မွန္းခ်က္ထား၍ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႕ျဖဴးေပးႏုိင္ေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပည့္အဝျဖည့္တင္းတပ္ဆင္ေပးႏိုင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားအနက္ အေရးၾကီးဆံုး ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး၊ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈျမွင့္တင္ေပးနိုင္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ အိမ္ေထာင္စု ၅၀၀,၀၀၀ သို႕မဟုတ္ ၄.၅% ကို လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးျမွင့္ျဖန္႕ျဖဴးေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ လက္ရွိ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ စုစုေပါင္း အိမ္ေထာင္စု၏ ၃၈.၅၄ % မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိသံုးစြဲႏိုင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

လာမည့္ ၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း အစိုးရအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ အိမ္ေထာင္စု ၁.၅ သန္းအထိ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစြဲႏိုင္ေစရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ ယင္း ရည္မွန္းခ်က္သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲႏိုင္မႈ ၅၀% ၊ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ၇၅% ႏွင့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၁၀၀% လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားသံုးစြဲႏိုင္ရန္ အဆင့္ဆင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္  အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပးေရးစီမံကိန္းကို ျပည့္မီေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ခရီးစဥ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူ၊ သမၼတရံုးဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးမင္းသူ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား လိုက္ပါသြား ခဲ့ပါသည္။
 

0 comments: