ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ(၃)၊ အမွတ္(၁၆)၊ ၂၀၁၇ ၊ ႏို၀င္ဘာလ(၁-၁၅)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ေအာက္တိုဘာ(၂၉)ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္၍ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ(၃)၊ အမွတ္(၁၆)၊
၂၀၁၇ ၊ ႏို၀င္ဘာလ(၁-၁၅)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို
ေအာက္တိုဘာ(၂၉)ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္၍ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္  ႏွင့္ အျခားနယ္ပို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔  အခ်ိန္မီ မေရာက္လွ်င္ (၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀) ဖုန္းသို႔  အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုပါသည္။

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္။

 

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ(၃)၊ အမွတ္(၁၅)၊ ၂၀၁၇ ၊ ေအာက္တိုဘာလ(၁၆-၃၁)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ေအာက္တိုဘာ(၁၅)ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္၍ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ(၃)၊ အမွတ္(၁၅)၊
၂၀၁၇ ၊ ေအာက္တိုဘာလ(၁၆-၃၁)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို
ေအာက္တိုဘာ(၁၅)ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္၍ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္  ႏွင့္ အျခားနယ္ပို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔  အခ်ိန္မီ မေရာက္လွ်င္ (၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀) ဖုန္းသို႔  အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုပါသည္။

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္။