၂၀၁၈၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ရက္ေန႔က မင္းဘူးၿမိဳ႕မွာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးလမ္းေလ်ွာက္ဆႏၵထုတ္ေဖၚေနတ့ဲမန္းေရြွစက္ေတာ္က ေစ်းသည္ေတြ။

၂၀၁၈၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ရက္ေန႔က မင္းဘူးၿမိဳ႕မွာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးလမ္းေလ်ွာက္ဆႏၵထုတ္ေဖၚေနတ့ဲမန္းေရြွစက္ေတာ္က ေစ်းသည္ေတြ။
Ae Mon Phay added 13 new photos.

Comment

 

0 comments: