ပြင္႔ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၌ မုိးမ်ားအဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းမွဳေၾကာင္႔ မုန္းေခ်ာင္းေဘး ေက်းရြာအခ်ဳိ႕ရွိ လူေနအိမ္မ်ားႏွင္႔ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားရွိ ေျမနိမ္႔ပုိင္းေနရာမ်ားမွ လူေနအိမ္မ်ား ေရဝင္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေရေဘးေရွာင္စခန္းမ်ား ယာယီဖြင္႔လွစ္ထားရွိကာ ကူညီေျပာင္းေရႊ႕မွဳမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိ
ပြင္႔ျဖဴ       ဇြန္      ၁၄
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပြင္႔ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇြန္ ၉ ရက္ေန႔မွ ယေန႔အထိ မုိးမ်ားအဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းေနမွဳေၾကာင္႔ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေခ်ာင္းငယ္၊ ေျမာင္းငယ္မ်ားႏွင္႔ အတူ မုန္းေခ်ာင္းေရမ်ား တစ္ျဖည္းျဖည္းျမင္႔တက္လာမွဳေၾကာင္႔ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ သက္ေတာ္ရွည္ရပ္ကြက္၊ အေရွ႕ပုိင္းရပ္ကြက္၊ အေနာက္ပုိင္းရပ္ကြက္၊ အလယ္ပုိင္းရပ္ကြက္ ေျမနိမ္႔ပုိင္းတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ လူေနအိမ္မ်ားႏွင္႔ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မုန္းေခ်ာင္းေဘးတစ္ေလွ်ာက္ ေက်းရြာမ်ားရွိ လူေနအိမ္မ်ား၌ ေရဝင္ေရာက္မွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိရာ ေရေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ား စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ေနထုိင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဇြန္ ၁၄ ရက္၊ ယေန႔ နံနက္ပုိင္းက ပြင္႔ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဝင္းေရႊႏွင္႔ ဌာနဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လူမွဳေရးအသင္းအဖဲြ႕မ်ားက ေရဝင္ေရာက္သည့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေက်းရြာအရန္မီးသတ္ တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ ပရဟိတလူငယ္မ်ားအဖဲြ႕ႏွင္႔ ပူးေပါင္း၍ ေရေဘးေရွာင္စခန္းမ်ား ဖြင္႔လွစ္ထားရွိၿပီး ကူညီေရႊ႕ေျပာင္းမွဳမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
          ပြင္႔ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ယေန႔နံနက္ပုိင္း မုန္းေခ်ာင္းေရျမင္႔တက္မွဳေၾကာင္႔ ေရဝင္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ေက်းရြာမ်ားႏွင္႔ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ သက္ေတာ္ရွည္ရပ္ကြက္၊ အေရွ႕ပုိင္းရပ္ကြက္၊ အေနာက္ပုိင္းရပ္ကြက္ႏွင္႔ အလယ္ပုိင္းရပ္ကြက္မ်ားရွိ ေျမနိမ္႔ပုိင္းေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ ေရဝင္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ လူေနအိမ္မ်ားမွ ေရေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ ကၽြဲ၊ႏြား တိရစာၦန္မ်ားကုိ ပြင္႔ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ဦးေဆာင္မွဳျဖင္႔ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္း(စုရပ္) ေနရာမ်ား ဖြင္႔လွစ္ထားရွိၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းမွဳမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိရာ ဘုရားႀကီးကုန္းစုရပ္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတြင္ ေရေဘးသင္႔အိမ္ေထာင္စု(၂၃၈)စုမွ က်ား(၄၅၉)ဦး၊ မ(၄၈၅)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၉၄၄)ဦးႏွင္႔ ကၽြဲ၊ ႏြား(၇၀)ေကာင္၊ သုိး/ဆိတ္ (၃၂)ေကာင္ႏွင္႔ ဝက္(၄၀)ေကာင္ တည္းခုိေနထုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းေတာ္ရာစုရပ္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတြင္ အိမ္ေထာင္စု(၃၂)စုမွ က်ား(၇၃)ဦး၊ မ(၈၄)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၁၅၇)ဦးႏွင္႔ ကၽြဲ၊ႏြား(၂၉)ေကာင္၊ ဝက္(၈)ေကာင္ တည္းခုိေနထုိင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။  ထုိ႔အျပင္ ေရႊဘုိရြာသစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ရြာခုိင္ေက်းရြာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင္႔ ေျမာက္မုန္းလက္တံ(၅)ေျမာင္း တာေဘာင္တုိ႔တြင္ စုစုေပါင္းအိမ္ေထာင္(၁၁၂)စုမွ က်ား(၃၀၃)ဦး၊ မ(၂၄၃)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၅၄၆)ဦးႏွင္႔ ကၽြဲ၊ႏြား(၂၅၁)ေကာင္၊ သုိး/ဆိတ္(၂၅)ေကာင္ႏွင္႔ ဝက္(၅၀)ေကာင္တုိ႔ ယာယီေရေဘးေရွာင္စခန္းမ်ား ဖြင္႔လွစ္ၿပီး တည္းခုိေနထုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရၿပီး၊ အဆုိပါ ေရေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္မွဳမ်ား ကုသေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
          ထုိ႔အျပင္ ပြင္႔ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၌ ယေန႔ မြန္းလဲြ ၁ နာရီက မုိးမ်ားရြာသြန္းၿပီး မုန္းေခ်ာင္းေရတုိးျမင္႔လာမွဳေၾကာင္႔ ေရႊေလွေက်းရြာအုပ္စု - မွရုိးကုန္းေက်းရြာတြင္ မုန္းေခ်ာင္းကမ္းပါးၿပိဳက်မွဳမ်ားျဖစ္ပြား၍  လူေနအိမ္(၂၁)လုံးႏွင္႔ ေညာင္ပင္ ေက်းရြာတြင္ လူေနအိမ္(၂)လုံး၊ စုစုေပါင္း လူေနအိမ္(၂၃)လုံးတုိ႔ကုိလည္း ကမ္းပါးၿပိဳက်မွဳ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ႏုိင္ေရး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင္႔ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွ ေဘးလြတ္ရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။
ပြင္႔ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မုိးမ်ားအဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းမွဳေၾကာင္႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ထိခုိက္မွဳမရွိေစေရး ဇြန္ ၁၁ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းကစတင္ၿပီး စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ယာယီပိတ္ထားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရၿပီး၊ ယာယီပိတ္ထားသည့္အေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင္႔ အ.ထ.က ေက်ာင္း(၄) ေက်ာင္း၊ အ.ထ.က(ခဲြ)ေက်ာင္း (၂)ေက်ာင္း ၊ အ.လ.က ေက်ာင္း(၆)ေက်ာင္း၊ အ.လ.က (ခဲြ) (၂)ေက်ာင္း၊ မူလြန္ေက်ာင္း(၂)ေက်ာင္း၊ အ.မ.က ေက်ာင္း (၆) ေက်ာင္း၊ အ.မ.က (ခဲြ) (၁)ေက်ာင္း၊ စုစုေပါင္း အေျခခံပညာစာသင္ေက်ာင္းေပါင္း(၂၃)ေက်ာင္း ယာယီပိတ္ထားလ်က္ရွိေၾကာင္း ပြင္႔ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးရုံးမွ သိရသည္။ 
 ရဲဝင္းႏုိင္ (ေညာင္ဦး)         
         

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel ပြင္႔ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၌ မုိးမ်ားအဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းမွဳေၾကာင္႔ မုန္းေခ်ာင္းေဘး ေက်းရြာအခ်ဳိ႕ရွိ လူေနအိမ္မ်ားႏွင္႔ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားရွိ ေျမနိမ္႔ပုိင္းေနရာမ်ားမွ လူေနအိမ္မ်ား ေရဝင္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေရေဘးေရွာင္စခန္းမ်ား ယာယီဖြင္႔လွစ္ထားရွိကာ ကူညီေျပာင္းေရႊ႕မွဳမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိ ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Thursday, June 14, 2018. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan ပြင္႔ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၌ မုိးမ်ားအဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းမွဳေၾကာင္႔ မုန္းေခ်ာင္းေဘး ေက်းရြာအခ်ဳိ႕ရွိ လူေနအိမ္မ်ားႏွင္႔ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားရွိ ေျမနိမ္႔ပုိင္းေနရာမ်ားမွ လူေနအိမ္မ်ား ေရဝင္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေရေဘးေရွာင္စခန္းမ်ား ယာယီဖြင္႔လွစ္ထားရွိကာ ကူညီေျပာင္းေရႊ႕မွဳမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိ
 

0 comments: