ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၄၊ အမွတ္-၂၂ ၊ ၂၀၁၉ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၆-၂၈)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၅)ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္၍ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ..။


ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၄၊ အမွတ္-၂၂ ၊  ၂၀၁၉ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၆-၂၈)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို
ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၅)ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္၍ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ..။


မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္  ႏွင့္ အျခားနယ္ပို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔  အခ်ိန္မီ မေရာက္လွ်င္ (၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀) ဖုန္းသို႔  အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုပါသည္။


                                        အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
 ေျမလတ္ဂ်ာနယ္႐ုံး             အမွတ္(၅)၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္ခန္း၊
                                              ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊မေကြး။   ၀၆၃-၂၀၂၅၁၉၇
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ရုံး                 အမွတ္(၇)၊ တ.စ.ည ဆိုင္တိုက္ခန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊  ရြာသစ္ရပ္၊   (ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ျပည္ေတာ္သာလမ္းဆုံ အနီး)၊ မေကြးၿမိဳ႕
                                                မေကြးၿမဳိ႕။ ၀၉- ၄၄၀၂၂၅၁၀၀- ၇၉၄၅၇၅၀၇၀၊ ၆၉၁၁၂၉၁၁၁
                                                                                          Email:                        myaylatmedia@gmail.com
                                                                                          Website:              www.myaylatmedia.com
www.winkyi.net
Facebook :     uwin kyi /  Pages :   Myaylatt daily

 

0 comments: