ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၅၊ အမွတ္-၄၊ ၂၀၁၉ ၊ ဇြန္လ (၁-၁၅)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ၂၀၁၉၊ ေမလ (၃၀)ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၊ အမွတ္- ၂၀၁၉ ၊ ဇြန္(-၁၅)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို
၂၀၁ေမ()ရက္ေန႔ မွာ  ႀကိဳတင္ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။


မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္  ႏွင့္ အျခားနယ္ပို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔  အခ်ိန္မီ မေရာက္လွ်င္ (၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀) ဖုန္းသို႔  အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုပါသည္။ 

 အသစ္ေဖာက္သည္မ်ား ေစာင္ေရ ေအာ္ဒါေပးရန္ ျဖန္႔ခ်ိေရး  ၀၉၇၉၄၅၇၅၀၇၀
                                                               အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္   (စာတိုက္ပို႔ရန္)              အမွတ္() ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္ခန္း၊
                                                                        ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္ မေကြးၿမဳိ႕။

       Email:                            myaylatmedia@gmail.com
         Website:                     www.myaylatmedia.com
                                           www.winkyi.net Facebook :     uwin kyi /  Myaylatt daily
Pages :   Myaylatt daily /  ေျမလတ္ဂ်ာနယ္
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီအဖြဲ႕ရုံး     (ျပည္ေတာ္လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းဆုံအနီး)
ဆိုင္အမွတ္  ၇၊  ..ည ဆိုင္ထီတန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊
မေကြးၿမဳိ႕။ ၀၉- ၄၄၀၂၂၅၁၀၀- ၇၉၄၅၇၅၀၇၀-  ၆၉၁၁၂၉၁၁၁-     063-202517
 

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၅၊ အမွတ္-၃ ၊ ၂၀၁၉ ၊ ေမလ(၁၆-၃၁)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္၍ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၅၊ အမွတ္-၃ ၊ ၂၀၁၉ ၊ ေမလ(၁၆-၃၁)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္၍ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။
http://www.myaylatmedia.com/2019/05/blog-post_13.html
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ အျခားနယ္ပို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားပါမည္။
ဖုန္းလက္ခံသူအမည္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ အခ်ိန္မီ မေရာက္လွ်င္(၁၅)ရက္အတြင္း (၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀) ဖုန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုပါသည္။
၁၅ ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္မွ အေၾကာင္းၾကားလွ်င္ လက္ခံရယူမည့္သူမ်ား၏ တာ၀န္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာႀကိဳတင္အသိေပးအပ္ပါသည္။
အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္႐ုံး အမွတ္(၅)၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္ခန္း၊
ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊မေကြး။

ျဖန္႔ခ်ိေရး ဂ်ာနယ္ရုံး ။ ။ အမွတ္-၅၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္တန္း၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊ မေကြးၿမိဳ႕။
၀၉- ၄၄၀၂၂၅၁၀၀- ၇၉၄၅၇၅၀၇၀ - ၀၆၃- ၂၀၂၅၁၉၇
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ရုံး ။ အမွတ္(၇)၊ တ.စ.ည ဆိုင္တိုက္ခန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ျပည္ေတာ္သာလမ္းဆုံ အနီး)၊ မေကြးၿမိဳ႕
မေကြးၿမဳိ႕။ ၀၉- ၄၄၀၂၂၅၁၀၀- ၇၉၄၅၇၅၀၇၀

Email: myaylatmedia@gmail.com
Website: www.myaylatmedia.com
www.winkyi.net
Facebook : https://www.facebook.com/Myaylatt-Daily-200456737190562/?epa=SEARCH_BOX

မွတ္ခ်က္ ။ မာတိကာ တြင္ စာမ်က္ႏွာ ၁၂/ ၁၃ က်န္ေနခဲ့၍ ထပ္မံေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္.။
အယ္ဒီတာအဖြဲ႕