ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၅၊ အမွတ္-၈ ၊ ၂၀၁၉ ၊ ၾသဂုတ္လ (၁-၁၅)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ၂၀၁၉၊ ဇူလိုင္လ (၃၀/၃၁)ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။


ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၅၊ အမွတ္-၈ ၊ ၂၀၁၉ ၊ ၾသဂုတ္လ (၁-၁၅)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို
၂၀၁၉၊ ဇူလိုင္လ (၃၀/၃၁)ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ အျခားနယ္ပို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ အခ်ိန္မီ မေရာက္လွ်င္ (၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀) ဖုန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုပါသည္။

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ (စာတိုက္ပို႔ရန္) အမွတ္(၅)၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္ခန္း၊
ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္ မေကြးၿမဳိ႕။


Email: myaylatmedia@gmail.com
Website: www.myaylatmedia.com
www.winkyi.net
Facebook : uwin kyi
Pages : Myaylatt daily / ေျမလတ္ဂ်ာနယ္

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီအဖြဲ႕ရုံး (ျပည္ေတာ္လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းဆုံအနီး)
ဆိုင္အမွတ္ ၇၊ ထီအေရာင္းဆိုင္တန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊
မေကြးၿမဳိ႕။ ၀၉- ၄၄၀၂၂၅၁၀၀- ၇၉၄၅၇၅၀၇၀- ၆၉၁၁၂၉၁၁၁- 063-2025197
 

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၅၊ အမွတ္-၇ ၊ ၂၀၁၉ ၊ ဇူလိုင္ လ(၁၆-၃၁)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္၍ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။


ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၅၊ အမွတ္-၇ ၊ ၂၀၁၉ ၊ ဇူလိုင္ လ(၁၆-၃၁)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္၍ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ အျခားနယ္ပို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ အခ်ိန္မီ မေရာက္လွ်င္ (၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀) ဖုန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုပါသည္။

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္႐ုံး အမွတ္(၅)၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္ခန္း၊
ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊မေကြး။
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ရုံး ။ အမွတ္(၇)၊ မိုးယံထီ ဆိုင္တန္း ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ျပည္ေတာ္သာလမ္းဆုံ အနီး)၊ မေကြးၿမိဳ႕
မေကြးၿမဳိ႕။ ၀၉- ၄၄၀၂၂၅၁၀၀- ၇၉၄၅၇၅၀၇၀
Email: myaylatmedia@gmail.com
Website: www.myaylatmedia.com
www.winkyi.net
Facebook : https://www.facebook.com/Myaylatt-Daily-200456737190562/?epa=SEARCH_BOX
Pages : Myaylatt daily /
 

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၅၊ အမွတ္-၆ ၊ ၂၀၁၉ ၊ ဇူလိုင္လ (၁-၁၅)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ၂၀၁၉၊ ဇြန္လ (၂၉)ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္ျဖန္႔ခ်ိပါသည္။


ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၅၊ အမွတ္-၆ ၊ ၂၀၁၉ ၊ ဇူလိုင္လ (၁-၁၅)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို
၂၀၁၉၊ ဇြန္လ (၂၉)ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ အျခားနယ္ပို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ အခ်ိန္မီ မေရာက္လွ်င္ (၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀) ဖုန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုပါသည္။အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ (စာတိုက္ပို႔ရန္) အမွတ္(၅)၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္ခန္း၊
ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္ မေကြးၿမဳိ႕။Email: myaylatmedia@gmail.com
Website: www.myaylatmedia.com
www.winkyi.net
Facebook : uwin kyi / Myaylatt daily
Pages : Myaylatt daily / ေျမလတ္ဂ်ာနယ္

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီအဖြဲ႕ရုံး (ျပည္ေတာ္လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းဆုံအနီး)
ဆိုင္အမွတ္ ၇၊ ထီအေရာင္းဆိုင္တန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊
မေကြးၿမဳိ႕။ ၀၉- ၄၄၀၂၂၅၁၀၀- ၇၉၄၅၇၅၀၇၀- ၆၉၁၁၂၉၁၁၁- 063-2025197